Pages Navigation Menu

Blog biznesowy

Układ częściowy jako forma postępowania restrukturyzacyjnego

Układ częściowy jako forma postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie układowe jest rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego, które umożliwia zadłużonemu przedsiębiorcy zawarcie układu z wierzycielami. Ten rodzaj restrukturyzacji prowadzony jest wobec przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji wystarczy zawarcie układu częściowego, czyli układu z największymi, strategicznymi wierzycielami. Dowiedz się więcej!

Czym jest układ częściowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Układ częściowy może być wykorzystany w odniesieniu do określonych grup wierzycieli oraz stanowić element zaplanowanej strategii, np. w przypadku niepowodzeń w toczącym się postępowaniu sanacyjnym. Układ częściowy oznacza porozumienie tylko ze strategicznymi wierzycielami. Głównym celem układu częściowego jest umożliwienie dłużnikowi dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa bez konieczności porozumienia się i angażowania wszystkich wierzycieli w restrukturyzację. Zaletą jest możliwość skrócenia i uproszczenia polubownych negocjacji z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Z układu częściowego może skorzystać dłużnik, którego sytuacja finansowa jest uzależniona tylko od niektórych wierzycieli. Może być on zawarty w postępowaniu o zatwierdzenie układu lub w przyspieszonym postępowaniu układowym. Układ częściowy sprawdzi się wtedy, gdy pozwoli zaspokoić w całości pozostałych wierzycieli nieuczestniczących w układzie. Zaletą jest fakt, że dłużnik nie musi niepotrzebnie angażować wierzycieli, którzy zostaną w pełni zaspokojeni.

Kto może zostać objęty układem częściowym?

Dłużnik ma pewną swobodę w typowaniu zobowiązań, które obejmie układem częściowym. Oczywiście wybór wierzycieli musi mieć uzasadnione ekonomicznie kryteria. Nieodpowiedni dobór wierzycieli może skutkować odmową zatwierdzenia układu – dowiadujemy się w rozmowie z ekspertem z Kancelarii Burkot Legal z Łodzi.

Bardzo często wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo nie wyrażają zgody na objęcie ich wierzytelności układem częściowym. Jednak w nie­któ­rych przypadkach ob­ję­cie ukła­dem czę­ścio­wym bez ich zgo­dy jest do­pusz­czal­ne. Aby przy­ję­cie ukła­du doszło do skutku, konieczne jest uzyskanie poparcia od po­ło­wy wie­rzy­cie­li, któ­rzy po­sia­da­ją łącz­nie co naj­mniej 2/3 su­my wie­rzy­tel­no­ści ob­ję­tych ukła­dem.