Pages Navigation Menu

Blog biznesowy

Czym jest upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która umożliwia konsumentom uzyskanie pomocy w sytuacji, gdy nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych. W obliczu rosnącej liczby osób zadłużonych oraz trudnych sytuacji życiowych, takich jak utrata pracy czy choroba, upadłość konsumencka staje się coraz bardziej potrzebnym rozwiązaniem. W tej kwestii warto zwrócić się do specjalistów.

Kiedy można ubiegać się o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka przysługuje osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, które spełniają określone warunki. Przede wszystkim, dłużnik musi udowodnić swoją niewypłacalność – czyli brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań. Dodatkowo, niewypłacalność musi być wynikiem zdarzeń, których dłużnik nie mógł przewidzieć ani im zapobiec. W przypadku stwierdzenia winy dłużnika w powstaniu swojej niewypłacalności, sąd może odmówić ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Proces upadłości konsumenckiej rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu. W tym celu warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, takich jak adwokaci z Kancelarii Witkowski, Cabała & Partners z Poznania. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis sytuacji majątkowej dłużnika oraz wszystkich jego zobowiązań. Po rozpoznaniu wniosku sąd może ogłosić upadłość konsumencką i zarządzić postępowanie mające na celu spłatę wierzycieli. W ramach tego postępowania sąd może m.in. orzec o likwidacji majątku dłużnika czy ustanowieniu planu spłaty długów.

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka ma istotne skutki zarówno dla dłużnika, jak i dla jego wierzycieli. Dla dłużnika oznacza ona m.in. utratę kontroli nad swoim majątkiem na rzecz syndyka oraz konieczność wywiązywania się z ustalonego przez sąd planu spłaty długów. Jednak po spełnieniu warunków planu spłaty długów, dłużnik może ubiegać się o tzw. umorzenie pozostałych zobowiązań. Wierzyciele z kolei muszą zgłaszać swoje roszczenia w postępowaniu upadłościowym i zgodzić się na ustalone przez sąd warunki spłaty.